Gaston County Gem & Mineral Society

Address: 

Gaston County Gem & Mineral Society
Schiele Museum
1500 E. Garrison Blvd.
Gastonia, NC 28053
United States