Tehachapi Valley Gem & Mineral Society

Address: 

Tehachapi Valley Gem & Mineral Society
Star Rt. 3
Box 4400
Tehachapi, CA 93561
United States