Medina County Gem & Mineral Society

Address: 

Medina County Gem & Mineral Society
6818 Spencer Lake Rd.
Medina, OH 44256
United States